מרפסת

על מרפסת זו עודד הרבי במשך למעלה משנה את שירת והכרזת החסידים: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".