מזכירות

מחדר צפוף זה התנהל הקשר של הרבי עם כל הפונים אליו. במכתבים בדואר, במברקים, בפקסים, בטלפונים, ובאמצעות סגל מזכירים.