חדר שידורים

מכאן שודרו דבריו של הרבי בציבור ('התוועדויות', בעגה החב"דית) לרחבי העולם.