בימת התפילה

מקום תפילתו של הרבי. הרבי מתפלל בריכוז רב, כשהוא ניצב במקומו כעבד לפני אדונו, כמעט ללא כל תנועה חיצונית.